Dataset for protein classical BH3-containing proteins of organism Oryctolagus cuniculus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ma--p---sse---eg---q-----p---p--------------------------------------------------
--kq-sdv---ldr--lql-paerp-qlr-gaptsvlqsepqgqsqlldrcspgsphqgpltpssspgpfptrsprpifv
 srvrpqgvrpcpv dgvregprpl gws qsllr  rpsasanpl gsd plrrl lfg lhccghslraapl lf   
 eea qec edefq adlfd edge atq    g    ad f k e e   ah aa a   a aa   g           
                 ad                                                             
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------t-sppcpafrhylp-----------------------gmp-p-a-g-l
rrssllsrsssgyfsfgtdrspapsscdkstq-p-v--ql-ng--scgvteepqrlfygnagyrlplpaa--t-v-s-v-
                dpp p rgmqleggpv lv-as--q--rv-                       -vvsqsspqtw
                          e  a   gqc e sptvpge                       sltrnrqlkrq
                                  m     lgam                         pfgkmflg ek
                                        h  e                          aacacee de
                                                                        a a a a 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        :                                       
ple----er----------tqialrlr-igdelha--p--rrarsrrrpvpwr------------------------lp-
ga-gqwq-cpescvegahv----a--ky-a--f--yymwrqhyqrpnl-sasyslaftysqtgftgvlgsvglhlasv-t
--y    t-lh  lcwv  vwvv-q -wr-yq-yrrt-rpkevtqnsysawrq                        qvq
dpr    sqa     as  rltlrk qrm fpsnqqhlqg cqpnahqlw kp                        k g
 em    ha          qe  qf agl  dmdllfep   pfl gad  ge                        i e
  d    g           nc   e  c     agc  h   e k      ea                        a a
                           a                                                    

       250       260       270       280       290       300       310    
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....
                                                                          
------------------------------a------llalll--l----r-----gwr-pl------------
ywspwvcawgapwsrfclsglplsppqpdp-gtqvraia-w-dys-lplp-pvgrpvrqgnslnliskffnfvp
ml evlr                       walwlgiq-skv-iiv a nplpnchpmg mr            
l    e                        v a  a nyr fr hn    gge adlee kn            
e                                     gn  m g      d    ea  hh            
a                                      d                     c            
                                                                          
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice