Dataset for protein classical BH3-containing proteins of organism Catagonus wagneri

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
Makq------psdvssecdre----------------------------------------------ggqlqpaerppql
----pqfvqs-----------glprtgprrrsltrrvpsavscplsrprlpaapaaptlspaaylct-------------
 fpp ecee eqeddvpqpvg eagdqsgpvpesplkqhqsd g cegg a  a  lqklsltvcrgptrgwtgdq rgq
 eri      rl g  fe e        d f ad f    l               a  f   ha ar p pfe     p
 cqc             a                                                 l            
   a                                                                            
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---aptslqterq------------------lappa-s---------------r--l-----------------p---ms
rpg----------gnpegegdrcpqgspqgp-----c-pgpfatrsplfifvr-ss-lsrsssggyfsfdtdrs-aph--
qqsqqwrtapdqlqqqrp  rpq lhrqr  tqvnp va rlgl         taahggprwp kprtrppsperpr sp
   k q   l l  e     p n a hg   qlrct t               svh s aall  eea       sa g 
                               pgq   q                           aa           c 
                               g                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                     .:    : :.*
c-dkstqtpsppcqaf---l---------------------a-as-rqsqaepadm-rpe----iwiaqel----rrigD
-p--------------nhy-psgvteapsspfygnagyrlp-m--mgpt-------g-e-qwaareygaqiarklqcma 
yergpqpslgtaephlespv c    e grl r        ll g ---slalgvrpp-ssaq qrtvvrf    kals 
r e tedde  esesqgvm         q             p   fr g p  sq e il   vlcer           
q   a       d e                                       ea   g    h a i           
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300   
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|...
.::                                                            
efnayyprrr-----------qrae--p--------vl--l-l------l-------g-arpq
dlhrltm--vrpksagqlnqy----ps-wrlptywp--ca-n-iryllr-prdrgrp-swemt
q qqrqewql      feenesaqsahwqm      wi  yrwlmgivpchg ewanv r-en
k  gsh-ql-      yavc nphrrv kq      k   qsqwaknrna    nlle mpsr
   f fkg p      tct  mnrn a ga      f   aa vlhfaa       gw -lrl
         h      r r     a                  fda           l tgnd
         g                                                  fc 
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice