Dataset for protein classical BH3-containing proteins of organism Pan troglodytes

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                                                                               
Mak--------------------qpsdvssecdregr---------q---------------------------------
 --gmgsaqacpcqvpraasatwv--q----------rtpggqlpgarrgpgprrpaplprrppgalgsvlgrplrarpg
 kq                    -re-ipgpqedsss         -edcl   c lhrgalv svvscsackfg     
 ff                    ikcfecedrpvhdp         v         f    d  a ca g  e       
 sr                    e rpcvr llmktl         l                                 
 pg                    k qel   i   nd                                           
  e                    a a g   e                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----lqpaerppq-------lrpgaptsl-qt--epq------------------------------------------
crprrp--------gsgkhhrq----l--ash-dl---gnpeawgspqpaprpapgragdseelekssalalaggaapgv
     -ssegdgls       -avhl-wd- -q  qegptss                                      
     fhqlqgc v       tq rsylrr dr  rapsstl                                      
     yga dae t       rv lrvscs tl  f mal a                                      
     me  aps p       ml aga    pw  v cev                                        
      a  pea c        e        ee  d                                            
         l   a                     a                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------g------p--sp-g-p-l--------------------------------------------------l--
araqrpgnh-gegdsc-hg--q-f-g-rlappaspgpfatdggrpqravraaetrgaarspllalegpvfifmrrss-ls
      shsdprslpggpsrlrl g t  vhcgdrllrpa                  saqp       qshhgtpaatq
      agg fgtsdsvlwesas s s  tgscgqmqasl                  am v       lv t gke sd
       l  edwhy ms aied h r  ntiramagvgi                  gl r        r   laq ga
           a pg  r  e   a q  gcd  k dld                                     k   
             ae  e  d     e    a  e a                                           
                          a                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------spapm--scdkstq---------------tpsp-----pcqafnhylsa-------ma---------
rsssgyfsfdtdr-----ls-------nvklealglwrsgva----aspsqgpalpa-----pqrlfys--smrspvvas
gpq prdgaqlgactrav  dvrqhge               rlly    a-gdtl-gvteg     rkpppvklclpsd
vml        pdg q s  qeedalg               ssvv    w ---ardpgqe     egavgf   ag  
skm        icr l d  laar p                 apt    l vmr-gtqeyq      eysvy       
 a           a      tf p a                   s      lgkrcknawp      avgrw       
                                             h      tkfiy l m        sfqs       
                                                    r  gt k          ndnq       
                                                    a  es h            ip       
                                                        d e            ei       
                                                                       de       
                                                                       a        
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------r----------------------l----d------------------------------------------
fpavlplpe-qaepadwrmrpeiwaaqwiaqe-rrig-efnayyarrlqlnnqqrrrpsprgslvtywqwrvallnllgy
    p igaqgprarq qvtwav   geygtq qamasdlhtqteqgrf erytahedhw  lwqssfprmc ryrqirt
         laelvge  ssqnr    rtrav psfthqsvrrqvwwvr relswastvm  a pkrelvlr ipptv q
         ayscses  rqlcq    qrqrr klys khtqlksnqal m  fnsnrn           qp tslss g
         gpl isy  lpa l    lcfdk dclm h dishmkdsi a    qk c            l afkff  
          id hk   he  f    f   g   e  g  f fk  p        a a            k  ah e  
          e   f   a        d             d     m                       i   a a  
              c                                h                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430     
....:....|....:....|....:....|....:
                                   
---l------------------------------m
iak-nlassswtrvfqswwdrnlpsggradflcpv
lvrm vp r             wlrahsrpemstt
htqi pw                nlesnnnharss
asgw eq                gg r  lgrpmn
 mar al                   e     ggk
 ep  rk                         evh
 ln  hh                         vrd
 hl  ff                         lnw
  e   e                         klr
      c                         dfq
                                 cp
                                  l
                                  g
                                  e
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice