Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus A serotype 12

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******   ****      *** * **  *          * ** **                                 
ATGGAGttgGAAA------CTGtGcTGcaA---------aGtTTtCA---------------------------------
      cga    tcccac   a t  gg ttacatgctg a  a  tgtcaatgcagctgtggagggcatggctgaaga
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *** *** **               * **  **                                              
-GAGcGTTcGC---------------CaGCtcTT----------------------------------------------
g   g   t  atttactcgctggcg g  ct  gaccatgccgccgctgccgacgttgcaagaggagaaggaggaggag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    * **** ** *  ** ***                   **** **               
--------------------GcAGTAtACcTctAAgAAC-------------------ACTTcAG---------------
cggaaccctgcggtggtgga a    a  a gg  c   aggtgcaagaaggccatgt    g  cgtggcgaagggcct
                                   a                                            

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                         *** ** *   * ** *****  
---------------------------------------------------------GTTtTTgG--aGgTAtCTGTT--
agttgcgcagatgatagagataagcaggaaaaaaaagaaagtttaaaggaagctgct   c  a tag c  a     aa
                                                                     a          

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ** * *  **                                         ** ***  **** **         
-----TGgCtCtaCC-----------------------------------------TTaAGCaaGGTGgTA---------
tctga  t c gc  gcgtttggaaactgtatattggcaggagttgcaggatgaat  c   gg    a  tgcatttac
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                       *** *  *  * **  *** *** *   * * *** *    
-------------------------------------aaTAGgGtgAaaGaAGacTATaGAGaGgaaTtTgAAAaC----
agtacaaatacagttttgaacaattaaaaacccactggt   a cc tg g  ga   g   t tgc a t   g tttt
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   * *******         ** ***                                                     
---AtATTGGCC---------GAcTGT-----------------------------------------------------
gct a       ttacgtcct  t   agctacagaattactaaaacagtaaccattacttcatgcgcctatattatagg
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                      ******    
----------------------------------------------------------------------CCAGGG----
taacggggcagaagttgaggtagatacaagcgacagagttgcttttagatgtcgaatgcagggtatgggc      gtgg
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                            * ** * **  ** *                                  ** 
---------------------------cTtTTgGcTTcaCTaG----------------------------------ACc
tgggtttggatggaattacatttataaa g  a g  tg  g agataagtttaaaggcattatgttcgaagctaat  t
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *   *   * ******             ** ** ** *  **   ***  *** ** *    ****  **  ***
TgTgTtacC--aCtTGGTGT-------------TTcAGgAAaAagTGgtcAGAtcCTTaGAtT----TTTCatCTgtGGG
 t c cgt ttg a      ttactttcttaac  t  t  c tt  tgt   gt   g  a aagg    tg  ag   
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * **       ** ** *                                   *** *       ** ** ****  *
acGaAC-------GGtTGcT-----------------------------------TCTaT-------TGcTTtTTTGgcA
ct t  tttttat  a  t ggaagggtttggtgggtagaccaaaaagtaaactg   g aaaaaag  t  g    aa 
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*           * *** ** ** *  **                            *   **** **            
A-----------CcATAtTGgATaAatGGag--------------------------CgagAAATcCC------------
 atgtgtacttg t   c  a  g gg  gatgcacatattaggcataatgcagctt aga    g  tgttttgtatta
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                        ** ** * 
------------------------------------------------------------------------ACcTGaGt
ttgaagggaatggctattttaaagcataatatggtttgtggggtgtctgatcaaactatgcgacgttttgtt  t  t c
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                     *    ***        ** ***             ** ***
TG-------------------------------------GgattACA--------TGcTGG-------------ATtACA
  atggaaattgtcataccttaaaaactgttcatattgt agcc   gtagacat  t   cctgtatgtgatc  a   
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  **** *****      ***   **** ***  * **   ****  *  * * *                      
TGTcaATGCaGCTGTggagggCAT---GGCTgAAGagGaGG---GTTTgcAttTaCtC----------------------
   tt    -     accata   tta    t   gc g  tat    ag cc t c aatgtaacttcagccactcaaa
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *****  *                               **  *****                          
------GCTGGcgC-------------------------------GGccTTTGAc-------------------------
cattat     aa ctgaagtgttttctagagtgtgtttaaatgg  ta     tttatctgtggaattatgtaaggtta
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  *  * *  ** *******  **  ** *  * ** **                         
------------------CatGcCgcCGcTGCCGACgtTGcaAGaGgaGaAGgAG-------------------------
taagatataatgatgata tc a ct  t       ag  tg  t tg t  c  tcatctagaacttcgtcccattgtg
                                                                              

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            ******* **              ******                            *** ** ***
------------GAGGAGCgGA--------------ACCCTGc--------------------------gGTGgTGgAGA
ctaaatgtaact       t  gaagtgaccacctt      tcttgcctgcggactgactatgagtcaa   a  a   
                                                                                

      1450
....:....|
 *     * *
aG-----TaA
c acaac g 
          
© 1998-2022Legal notice