Dataset for CDS MCL-1 of organism Oncorhynchus mykiss

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *  ****  **  * * *  * ** * **   * *** **  * ** *  **            * *** ***   
ATGaGtcTGTC--GAagTcGaTtaCaCGaGcCAcaaCtACGaTGttGaATtTtcAAaatggagtcgttGgAGGcTCTtcg
   - ca    ct  ca t g ag -  c t  agg a   t  aa c  c ga  -----------g c   g   atc
                                                                         a      
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **               *   ****** *  *  *         **  * * *  *       * ** ** * *  ***
tACcctgctgg------tAcctCTTTGTaCtaTttCggcgagactGGggCtGtAcgT-------GcTGgGGcGtCacCGA
g  at------tgatgcc gtc      t ac ag aaa------  ac c a ta gagtaca a  c  a a ct   
    ga    a                                                                     
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               **   *  *           **** * * * ***    * * * * * *  *****         
---------------AGtcaAaaGtggatactgacTTGG-GtAaTgGGA----CtGgCgAcAcTccACCAC---------
aacggatagctcctt  ctt cg ca------act    t a c a   gagt c c a t - gt     cttccaaat
                           ca ac                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *** ***                 *   * * * * **      *** * ***   ** * * ** * * * **
------GACcCACg----------------AagtTaGgAgTgAA------TGTcGtGAAaagCAaCgTcCTgGgTaAtCA
acggtt   a   acaaatgtttcatgtgt ccc c a a c  gaactt   t a   cga  c c g  c a g g  
                                                                       a        
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *   **     ***** * *  **         * * ** **                                 *
ttTgTcagACcgaagCAACA-AtGacGActctgacggTtCtTTgCC----------------------------ctgcaC
ca c ttc  gtgta     c a cg  --------- a c  a  gataggtacacgaatcgagaagacgagatgatg 
                             g   taa                                            
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *                  ***  ** *  *** **    **   *       **   * *   * *   * **   
TCcT------------------CAGgtGGcGtcAGAaTGtgggCCtgaActatcgaATtgtCaAtcgGgCgatGaAGtat
  t actggggaaggaacggta   aa  g aa   t  catt  ctg tagcatc  cac c ctc a --c g  ccc
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****    ** *  ** ***** *** *     *  * *   * *  ** *****        ** * ** **  *****
TGGAacatGAtAcaAGaCAACTaATTgAaaacgTatTgGtggAcTatACaGGACTgtctccgtCTcGtTGtAAgcAAAGC
    cacc  c tc  g     c   a gtgtt tc a gac a gc  g     tctgaaac  a g  g  cg     
                                                                 a            
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  ****  * ** ****    ***  *   * *  ** ***  ****** ****  ******* ****** **  ** 
AAggCTCTtaCgACgATGAagaaAGTggTgaaGgAtaTAaTAGcaAAGCACcGATAcgCATACAAtGGTATGaTCgcCAa
  ac    gt a  c    gtcg   ta cgg c gt  c   ag      a    ta       g      g  at  c
              a                    cg                            c          a   
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  *  * *****  ** * *** ** ***   ** *** * * ** ***   * *** **    ** **** *   *
ACTtgActTaGATGAccGAtGcGATgACaTGAgttTCaTCAaTtCtGTgGCCacgAcCATgTTcagtGAtGGGAcCacgA
   ct tg g     ta  g g   a  g   agg  g   g g a  a   cat g   c  tgaa  c    t gtc 
       c                         c   c                                          
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* **  * *********    * ***** ** * **** *** * ** ***  *  *  ** ** *   **** 
ACTGGGGtCGcaTcGCCAGCCTGgtggCaTTTGGaGCaGtGGTGaGCCaGcACtTGAagGagAtgGGcAGgGgacACTGc
       c  tg t         acat t     g  t c    t   g t  c   ga gc gt  g  a aca    t
                                  c                                           
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** * ******  *  ****  *    *****  ** ** **** * ********* ****** * **  * *** *
aTtGAgTcGGTGGGccAaaAGATcgCcacaTACCTccTCtCTgACCAaAgGGACTGGCTgGTCAAAaAcAAtgCtTGGaA
g g  t t      ag gg    tt agag     gg  a  c    c a         a      c t  ct c   g 
                                                                              
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ** ** **********  **   *** ** ******        * **     *  **    *  *       * *
TGGaTTtGTaGAGTTCTTTCatGTgcaAGAtCCaGAGTCCtcagtaagGaAC---acCctCAtagcCttTgctggatTtG
   g  c  g          ca  tgc   a  t      aggtgtct g  tatgt ag  agtt ac ttaatcc g 
                        a                  aa                   a      a        
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *                 ** *  * *                            *                     
ctgGgcttggggcaacactcgCCaTgtTgGtcag------------------------Gaat----a-------------
aca ---------------ga  t cg t ----tctgttggattatagtggcggact ---tggg-ccgtgctttggtg
    ta           a             t t                            gcat  aca         
                                                               a                

      1050     
....:....|....:
            *  
------------Tga
tcaagctcaggt ag
         aa    
               
© 1998-2023Legal notice