Dataset for CDS E1B19K of organism Human mastadenovirus C

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

40 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      atgtttaacttgcatggcgtgttaaatggggcggggcttaaagggtatat
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      atgtttaacttgcatggcgtgttatatgggacgggccttttaggccatat
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      atgtttaacttgcatggcgtgttaaatggggcggggcttaaagggtatat
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      atgtttaacttgcatggcgtgttaaatggggcggggcttaaagggtatat
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7L4WK62_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A0G2R248_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
E1ARN8_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7L4WG90_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
J9Z4N4_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7D0TN91_E1B19K-01      -atgcgccgtgggctaatcttggttacatctgacctcatggaggcttggg
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      aatgcgccgtgggctaatcttggttacatttgacctcatggaggcttggg
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
J9Z5H0_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3S9SND6_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      aatgcgccgtgggctaatcttggttacatctgacctcatggaggcttggg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      aatgcgccgtgggctaatcttggttacatttgacctcatggaggcttggg
J7I6T8_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      aatgcgccgtgggctaatcttggttacatttgacctcatggaggcttggg
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      -------------------------------------atggagacttggg
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3S9SP19_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      -------------------------------------atggaggcttggg
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          -------------------------------------atggaggcttggg
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A7L4WK62_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A0G2R248_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
E1ARN8_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A7L4WG90_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
J9Z4N4_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgttggaacagagctct
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A7D0TN91_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
J9Z5H0_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SND6_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
J7I6T8_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SP19_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctgaaacagagctct
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          agtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctct
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7L4WK62_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A0G2R248_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcatcccaggcaaa
E1ARN8_E1B19K-01          aacagtacctcctggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7L4WG90_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
J9Z4N4_E1B19K-01          aacagtacctcctggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7D0TN91_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggagggttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
J9Z5H0_E1B19K-01          aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3S9SND6_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      aacagtacctcctggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      aacagtacctccaaaaccaagaggttactgttgagctctttccagccaaa
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
J7I6T8_E1B19K-01          aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      aacagtacctcctggttttggaggtttctgtggggctcctgccaggcaaa
A0A3S9SP19_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      aacagtacctcctggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          aacagtacctcttggttttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaa
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7L4WK62_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A0G2R248_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
E1ARN8_E1B19K-01          gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7L4WG90_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
J9Z4N4_E1B19K-01          gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7D0TN91_E1B19K-01      gttagtttgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
J9Z5H0_E1B19K-01          gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      gttagtctgcagagttaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          gttagtttgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3S9SND6_E1B19K-01      gttagtctgcagagttaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
J7I6T8_E1B19K-01          gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A3S9SP19_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagatcttt
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      gttagtttgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          gttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagcttt
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7L4WK62_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A0G2R248_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
E1ARN8_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7L4WG90_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
J9Z4N4_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7D0TN91_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
J9Z5H0_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SND6_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
J7I6T8_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SP19_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          tgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcg
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7L4WK62_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A0G2R248_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
E1ARN8_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7L4WG90_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
J9Z4N4_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7D0TN91_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
J9Z5H0_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SND6_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
J7I6T8_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcattaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SP19_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          cttttccaagagaaggtcatcaagactttggatttttccacaccggggcg
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7L4WK62_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
E1ARN8_E1B19K-04          ------------------------------------------atggagcg
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A0G2R248_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
E1ARN8_E1B19K-01          cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7L4WG90_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
J9Z4N4_E1B19K-01          cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7D0TN91_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      cgttgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
J9Z5H0_E1B19K-01          cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
J9Z4H6_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
T1UG63_E1B19K-01          cactgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SND6_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
E1ARN8_E1B19K-03          ------------------------------------------atggagcg
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
T1UG63_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
J7I6T8_E1B19K-01          cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A0G2R248_E1B19K-02      ------------------------------------------atggagcg
A0A291P1B2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SP19_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
E1ARN8_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
J7I6T8_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
J9Z4H6_E1B19K-01          cgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataaatggagcg
J9Z4N4_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
J9Z5H0_E1B19K-02          ------------------------------------------atggagcg
                                                                    ********

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7L4WK62_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
E1ARN8_E1B19K-04          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A0G2R248_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
E1ARN8_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7L4WG90_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z4N4_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7D0TN91_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z5H0_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z4H6_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
T1UG63_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SND6_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
E1ARN8_E1B19K-03          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
T1UG63_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J7I6T8_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A0G2R248_E1B19K-02      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A291P1B2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SP19_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcgggggatacctgctggattttctagccatgcat
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
E1ARN8_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J7I6T8_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z4H6_E1B19K-01          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z4N4_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
J9Z5H0_E1B19K-02          aagaaacccatctgagcggggggtacctgctggattttctggccatgcat
                          ********************** ***************** *********

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A7L4WK62_E1B19K-01      ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcatgctactgttgtcttc
E1ARN8_E1B19K-04          ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctactactgttgtcttc
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A0G2R248_E1B19K-01      ctgtggagagcggttgtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
E1ARN8_E1B19K-01          ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctactactgttgtcttc
A0A7L4WG90_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J9Z4N4_E1B19K-01          ttgtggagagcagtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A7D0TN91_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcctc
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatggcctgctactgttgtcttc
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J9Z5H0_E1B19K-01          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcatgctactgttgtcttc
J9Z4H6_E1B19K-02          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
T1UG63_E1B19K-01          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3S9SND6_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcatgctactgttgtcttc
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      ttgtggagagcagtggtgagacacaagaatcgcttgctactgttgtcttc
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
E1ARN8_E1B19K-03          ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctactactgttgtcttc
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgtctgctactgttgtctgc
T1UG63_E1B19K-02          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J7I6T8_E1B19K-01          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A0G2R248_E1B19K-02      ctgtggagagcggttgtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A291P1B2_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      ttgtggagagcagtggtgagacacaagaatcgcttgctactgttgtcttc
A0A3S9SP19_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctactactgttgtcttc
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgatactgttgtcttc
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
E1ARN8_E1B19K-02          ttgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctactactgttgtcttc
J7I6T8_E1B19K-02          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J9Z4H6_E1B19K-01          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J9Z4N4_E1B19K-02          ttgtggagagcagtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
J9Z5H0_E1B19K-02          ctgtggagagcggtggtgagacacaagaatcgcctgctactgttgtcttc
                           ********** ** *************** *  *  **********  *

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagc---------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataatacggacggaggagcagcagca-----------
E1ARN8_E1B19K-04          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagc---------
A0A0G2R248_E1B19K-01      cgtccgcccggcgataataccgacggaggagcagcagc------------
E1ARN8_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagcagc---
J9Z4N4_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagc------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggagg---------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagcagcagc
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagc------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcaaca--------------
J9Z5H0_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcaaca--------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
J9Z4H6_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaagagcagcagcagca--------
T1UG63_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagc---------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      cgtcagcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagcagca--
E1ARN8_E1B19K-03          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cgtccaccttgcaataataccgacgttatggcctcc--------------
T1UG63_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
J7I6T8_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagc---------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagc------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagca-----------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagca-----
A0A0G2R248_E1B19K-02      cgtccgcccggcgataataccgacggaggagcagcag-------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcaaca--------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      cgtcagcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagca--------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcaaca--------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      cgtccgcccggcaa---taccgacggaggagcagcagcagcaac------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggagcagcagcagcagcagca-----
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcaaca--------------
E1ARN8_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagc---------
J7I6T8_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagca-----------
J9Z4H6_E1B19K-01          cgtccgcccggcaataataccgacggaagagcagcagcagcagc------
J9Z4N4_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagca--------------
J9Z5H0_E1B19K-02          cgtccgcccggcaataataccgacggaggagca-----------------
                          ****  **  ** *   *** ****                         

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      ---------------agcagctgcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7L4WK62_E1B19K-01      ----------------gcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
E1ARN8_E1B19K-04          ----------a---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      ---------------agcagcagcaggaggaaaccaggcggc---g---g
A0A0G2R248_E1B19K-01      ------------------agcagcaggaggaagccaggcggc--------
E1ARN8_E1B19K-01          ----------a---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7L4WG90_E1B19K-01      ------agcag---cagcagcagcaggaggaagccagacggc---g---g
J9Z4N4_E1B19K-01          ------------------agcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      ---------------------------aggaagccaggcggc---g---g
A0A7D0TN91_E1B19K-01      ----------g---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      agcagcagcag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      ---------ag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      ----------------------gcaggaggaagccaggcggcggcg---g
J9Z5H0_E1B19K-01          ----------------------gcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      ----------g---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J9Z4H6_E1B19K-02          ----------gcagcagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
T1UG63_E1B19K-01          ----------g---cagcagcagcaggaggaagccaggcggcggcg---g
A0A3S9SND6_E1B19K-01      ---------------agcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      ----------a---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      ----gcagcag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
E1ARN8_E1B19K-03          ----------a---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ----------------------tcaaaatcacccctggctgc---g---c
T1UG63_E1B19K-02          ----------g---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---ggcgg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      ----------g---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J7I6T8_E1B19K-01          ---------------agcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      ---------ag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      ----------------gcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      -------gcag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A0G2R248_E1B19K-02      -----------------cagcagcaggaggaagccaggcggc--------
A0A291P1B2_E1B19K-01      ----------------------gcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      ----------a---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3S9SP19_E1B19K-01      ----------------------gcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      ---------ag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      -------gcag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      ----------------------gcaggaggaagccaggcggc---g---g
E1ARN8_E1B19K-02          ------------aacagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J7I6T8_E1B19K-02          -------------gcagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J9Z4H6_E1B19K-01          ---------ag---cagcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J9Z4N4_E1B19K-02          ----------------gcagcagcaggaggaagccaggcggc---g---g
J9Z5H0_E1B19K-02          -------------------acagcaggaggaagccaggcggc---g---g
                                                     *  *  ** * * **        

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7L4WK62_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
E1ARN8_E1B19K-04          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A0G2R248_E1B19K-01      -ggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
E1ARN8_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7L4WG90_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z4N4_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7D0TN91_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z5H0_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z4H6_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
T1UG63_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SND6_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
E1ARN8_E1B19K-03          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cggggggaggagcagagcttattgtacttgcaatctggcctggaccctcg
T1UG63_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J7I6T8_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A0G2R248_E1B19K-02      -ggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A291P1B2_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SP19_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
E1ARN8_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J7I6T8_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z4H6_E1B19K-01          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z4N4_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
J9Z5H0_E1B19K-02          cggcggcaggagcagagcccatggaacccgagagccggcctggaccctcg
                           ** ** ***********  ** * **  *  * * **************

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      gaagtgccaccttgtgcatataccccaatggcctccagaactgagacgca
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ttttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaagggggtaaagagggag
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaatttaacttttagctt
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      caaaatcagtcccctggctgagccagtaagtggtcagcagattaaggata
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      attgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaagtattccatagagcag
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ctgaccacttactggctgcagccaggggatgattttgaggaggctattag
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgcaagtacaagattagca
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      aacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttctgggaacggggccgag
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      gtggagatagatacggaggatagggtggcctttagatgtagcatgataaa
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      tatgtggccgggggtacttggcatggacggggtggttattatgaatgtga
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ggtttactggccccaattttagcggtacggttttcctggccaataccaac
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cttatcctacacggtccaggcttccacaggtttgttaatacctgcataga
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      agcttggaccgatgtaagggttcggggctgtgccttttactgctgctgga
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      agggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttcaattaagaaatgcctc
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      tttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgagggtaactccagggtgcg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgctagtgaaaagcgtgg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgcgaggccctgtcctcg
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cagttgccaaccaccatgttatgcattaatcacagcctgaagatcattca
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      cgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgtttgagcacaacatac
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      tgacccgctgttccttgcatttgggtaacaggaggggggtgttcctacct
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      taccaatgcaatttgagtcacactaagatattgcttgagcccatggtcat
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      gtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatgaccatgaagatctgga
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      aggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgcagaccctgcgagtgt
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgctggatgtgaccgagga
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      gctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcacccgcgctgagtttggct
T1UG63_E1B19K-02          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      --------------------------------------------------
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-02          --------------------------------------------------
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          ----------------ggaatgaatgttgtaca-----------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
T1UG63_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          ----------------ggaatgaatgttgtaca-----------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ctagcgatgaagatacagatt-----------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtatc
A0A291P1B2_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      ----------------ggaat-----------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
J7I6T8_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
J9Z4H6_E1B19K-01          ----------------ggaat-----------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
J9Z5H0_E1B19K-02          ----------------ggaatgaatgttgtacaggtggctgaactgtttc
                                           ** *                             

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      cagaactgagacgcattttgacaattacagaggatgggcaggggctaaag
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
J7I6T8_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
J9Z5H0_E1B19K-02          cagaactgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaag
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaa
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaa
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ggggtaaagagggagcggggggcttgtgaggctacagaggaggctaggaa
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaa
J7I6T8_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaa
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggttaggaa
J9Z5H0_E1B19K-02          ggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctacagaggaggctaggaa
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tctaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tctaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tctagcttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtattacttttc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tttaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
J7I6T8_E1B19K-02          tctaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tttaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
J9Z5H0_E1B19K-02          tctaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      aacagatcaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
J7I6T8_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
J9Z5H0_E1B19K-02          agcagattaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaag
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tattctatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
J7I6T8_E1B19K-02          tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
J9Z5H0_E1B19K-02          tattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggatgattt
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgta
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
J7I6T8_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
J9Z5H0_E1B19K-02          tgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgca
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      agtacaagatcagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
J7I6T8_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatattaggaattgttgctacatttct
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
J9Z5H0_E1B19K-02          agtacaagattagcaaacttgtaaatatcaggaattgttgctacatttct
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
J7I6T8_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
J9Z5H0_E1B19K-02          gggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttag
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtgg
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtgg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      atgtagcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtgg
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtacttggcatggacggggtgg
J7I6T8_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtgg
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtacttggcatggacggggtgg
J9Z5H0_E1B19K-02          atgtagcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtgg
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggccccaattttagcggtacggttttt
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggtcccaattttagcggtacggttttc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ttattatgaatgtaaggtttactggccccaattttagcggtacggttttc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggccccaattttagcggtacggttttc
J7I6T8_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggccccaattttagcggtacggttttt
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggcccaaattttagcggtacggttttc
J9Z5H0_E1B19K-02          ttattatgaatgtgaggtttactggtcccaattttagcggtacggttttc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
J7I6T8_E1B19K-02          ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggttcaa
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
J9Z5H0_E1B19K-02          ctggctaataccaatcttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaa
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          caatacctgcgtggaagcctggaccgatgtaagggttcggggctgtgcct
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          caatacctgcgtggaagcctggaccgatgtaagggttcggggctgtgcct
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      caatacctgtgtggaagcctggaccgatgtaagggttcggggctgtgcct
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          caatacctgcgtggaagcctggaccgatgtaagggttcgaggctgtgcct
J7I6T8_E1B19K-02          caatacctgcgtggaagcctggaccgatgtaagggttcggggctgtgcct
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          caatacctgcgtggaagcctggaccgatgtaagggttcgaggctgtgcct
J9Z5H0_E1B19K-02          caatacctgtgtggaagcctggaccgatgtaagggttcgtggctgtgcct
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgtcccaaaagcagggcttca
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttca
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttca
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttca
J7I6T8_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtatgtcgccccaaaagcagggcttca
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttca
J9Z5H0_E1B19K-02          tttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcagggcttca
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          attaagaaatgcctttttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          attaagaaatgcctttttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      attaagaaatgcctctttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          attaagaaatgcctctttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
J7I6T8_E1B19K-02          attaagaaatgcctttttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          attaagaaatgcctctttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
J9Z5H0_E1B19K-02          attaagaaatgcctctttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgaggg
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
J7I6T8_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggctgcttcatgc
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
J9Z5H0_E1B19K-02          taactccagggtgcgccacaatgtggcctccgactgtggttgcttcatgc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtatgtggcaactgc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
J7I6T8_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
J9Z5H0_E1B19K-02          tagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctgacctgctcggacggcaactgtcacct
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctaacctgctcggatggcaactgtcacct
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      gaggacagggcctctcagatgctgacctgctcggacggcaactgtcacct
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctaacctgctcggacggcaactgtcacct
J7I6T8_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctgacctgctcggacggcaactgtcacct
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctaacctgctcggacggcaactgtcacct
J9Z5H0_E1B19K-02          gaggacagggcctctcagatgctgacctgctcggacggcaactgtcactt
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagtcactctcgcaaggcctggccagtgt
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
J7I6T8_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
J9Z5H0_E1B19K-02          gctgaagaccattcacgtagccagccactctcgcaaggcctggccagtgt
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          ---------------------------------------------ggagg
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ttgagcacaacatactgacccgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ttgagcacaacatactgacacgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ttgagcataacatactgacccgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ttgagcacaacatactgacccgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
J7I6T8_E1B19K-02          ttgagcacaacatactgacccgctgttccttgcatttgggtaataggagg
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ttgagcacaacatactaacccgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
J9Z5H0_E1B19K-02          ttgagcacaacatactgacccgctgttccttgcatttgggtaacaggagg
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcac--------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          --------------------------------------------------
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
J7I6T8_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
J9Z5H0_E1B19K-02          ggggtgttcctaccttaccaatgcaatttgagtcacactaagatattgct
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          tgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          ---gcccgaaagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          tgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      tgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          tgagcccgaaagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
J7I6T8_E1B19K-02          tgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          tgagcccgaaagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
J9Z5H0_E1B19K-02          tgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgacatga
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccagatgc
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
J7I6T8_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
J9Z5H0_E1B19K-02          ccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
J7I6T8_E1B19K-02          agaccctgcgaatgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
J9Z5H0_E1B19K-02          agaccctgcgagtgtggcggtaaacatattaggaaccagcctgtgatgct
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WK62_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-04          --------------------------------------------------
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WG90_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7D0TN91_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z5H0_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J9Z4H6_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
T1UG63_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3S9SND6_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-03          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
T1UG63_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      --------------------------------------------------
J7I6T8_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A0G2R248_E1B19K-02      ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
A0A291P1B2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SP19_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      --------------------------------------------------
E1ARN8_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
J7I6T8_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
J9Z4H6_E1B19K-01          --------------------------------------------------
J9Z4N4_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
J9Z5H0_E1B19K-02          ggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcaccc
                                                                            

A0A7L4WIG2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A7L4WK62_E1B19K-01      ------------------------------------ga
E1ARN8_E1B19K-04          ---------------------------------actaa
A0A6M4W5T4_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A0G2R248_E1B19K-01      ------------------------------------ga
E1ARN8_E1B19K-01          ------------------------------------ga
A0A7L4WG90_E1B19K-01      ------------------------------------ga
J9Z4N4_E1B19K-01          ------------------------------------ga
A0A7L4WGT1_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A7D0TN91_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3S9SPV1_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3Q9HJZ5_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3Q9HJ54_E1B19K-01      ------------------------------------ga
J9Z5H0_E1B19K-01          ------------------------------------ga
A0A3S9SNH4_E1B19K-01      ------------------------------------ga
J9Z4H6_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
T1UG63_E1B19K-01          ------------------------------------ga
A0A3S9SND6_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3Q9HLF7_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A7L4WJT1_E1B19K-01      ------------------------------------ga
E1ARN8_E1B19K-03          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
A0A7D0TLU2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
T1UG63_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
A0A3Q9HK78_E1B19K-01      ------------------------------------ga
J7I6T8_E1B19K-01          ------------------------------------ga
A0A3Q9HK00_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A2H4PJ75_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3Q9HJ63_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A0G2R248_E1B19K-02      gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
A0A291P1B2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3S9SNY0_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3S9SP19_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A3S9SSS2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A7L4WIC2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
A0A8F9W8V2_E1B19K-01      ------------------------------------ga
E1ARN8_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
J7I6T8_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
J9Z4H6_E1B19K-01          ------------------------------------ga
J9Z4N4_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
J9Z5H0_E1B19K-02          gcgctgagtttggctctagcgatgaagatacagattga
                                                               *

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice