Dataset for protein classical BH3-containing proteins of organism Mustela putorius furo

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          .                         *            .              
m-p--a---ar--gfqpepvepstqrgs-------l--a---------spspRl-l--lfra-g-gl-------------
-f-ps-vgr--qrvssrpelggrsrpdprrfpssr-vs-pvslqswlskcls -h-pr----g-qavpgrrrtragrrga
qe gqcmeeledemaaigdg cleae ggpaalg  lpsdlfcglqeddaad vcahpfthceap a             
 a aa aaa  ad     af  g  d          ca agaa     c     a fg    c a               

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   .: .          * :                           . .              
-------------vpvsttdqptqvgssvsrarGllqpvgvp-----g-p-s-----g-rspspasrhssypvpsqp-eg
rartrrsqppprtrwtqqgskrsitskplqtsq vmlegprtpqlrq-q-t-sytnq-y-lvltrepplgtqtgtpep--
       egkgppkkspmek apgllghcgpep q g ceqq    pepqrllshhgqdgale m fdkes l de dqa
             g d la    d   ead  g   f a h     e a a fqgea a   a   c a l a  a c  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              . :*. :.*:::                : .      .::          
------a-a-gr---app---aeeq----igreLrrmaDefna-y-rr------yqatqqrqspswwrvlyylirlvl-l
qwqyrs-p-s--tss---vrmrpvrwareyaqq qcis qlq-y-p--vrprsnrtqhemnprrvptqlirswwnrnwr-
mnhhllsmfrrpsrq vgnlgealm      ak    g d hgsfkglpf lnhmpee ahhqmiil qnihmgl pa
feeeeg l g  qqa   adc                      l e     klag  a    n       lf  d a n 

       250  
....:....|..
            
--grgg--p---
qr----sg-sqn
pen napemrp 
d     aa e  
© 1998-2022Legal notice