Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus F serotype 41

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******              * * ****          **   * **                                 
ATGGAG--------------TtTtGGAG----------TGagcTaCA---------------------------------
      cgcccaaacccatc g c    gggtatactc  gat g  tgacaatggccctgtggagaaccctgctgcgga
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     * * * * **               ******** *** *          *** ****  **              
-----AaGtTaTcAG---------------AGCCTCCG-ACGcT----------TGCtGGAGttGG--------------
ggaag g g c t  gttgctcgccggcgc        c   g ctggatccag   g    ga  aggaggaggaggag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                          ** *  * **** *                * *** **
-----------------------------------------cTTcTgcCaGAACtT----------------CcAGCtGT
gaggaggagaacctgagggccggtctggatcctcaaacggaa  g aa t    c gaccccgaagagggta t   a  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *                                  * **   *****      *  * ****** *   ******    
tG----------------------------------GaGGtttATTTTt-----GgtTcAACCTTaA--cTAATGT----
g gcaaaggggggagaaaaggaagttagaaaatgac g  cgg     ctaaag ag t      g gtt      ctcg
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttgttatcctgagtctgtctggtgggctgatttggaagatgagtttaaaaatggaaacatgaatcttttatacaagtatg
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ****  * ***  **                      *******                                 **
aATTTatAgAGCtaAA----------------------GAGGACT--------------------------------aCT
g    ga c   cg  aacacattggatggagccttgg       gggaactagctttgaatatgtttgccaaagtgg  
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******                                                         *** *            
CTTCGC--------------------------------------------------------gATTtG------------
      ccagacactatttataccattaagaaaactgttaatatacgtaaatgtgcctatgta   g aaatggagccgt
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *  * * **** *        *******                     *****  *  ***         
---------CtgAgCtTTTGtC--------TTTTAAC---------------------CCTGGaaTttTTG---------
ggttagatt ca a c    a cgggtggt       tgtgcaatgcagagtttaggt     gg ga   gtatgagcg
                                                                              

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *** *       * * *****                                 * *******     * *** 
------CATcT-------TtAaATTTGgg-------------------------------CcACCACTC-----AtTTTt
gggtaa   t aataatg c g     cagcagatggatttaatggcaaggtgtttgctt t       aatta c   g
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  **    * *  ******    **   * * * *       ** *  *** *** ***    * * ***  * * ***
CcaGGaaatTgTgaTCAAAAacttAGattTtTcTtC-----ccCCgGccGTAcGGTtTCT----GgGcTTGctTtCaTTT
 at  tgtg t tt      ttgc  cgg g t g gtggatt  t gg   g   g   gcca a g   -- a g   
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   ** *****         *** **                    *   ***    * ***  **  * *  * * *
GTtttATaTTGGA-----tcaaTGGaGC--------------------GcccAAAcccaTcTGTcgGAggGgTatAcTcT
  ggg  g     aagggctgg   g  aaaacaagagccaaatgtct taa   aatg g   tt  ac a gc t t 
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                          ***  **** *    **  * *                     ** **    
GG--------------------------ATT--ACATgAcaatGGccCtG---------------------TGgAGaacc
  ctatggtggtagaaggccaggcgcga   cg    a tgcg  tt c aaaatgtgtgctttttactgc  a  ggaa
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                                                    **** **   **   * * *    
CTGC----------------------------------------------------TGCGgAGgaaGAgggTcTtA----
    cagtgttaagcataatatgatttgtggcactggtcactctcagctgctaact    c  atg  aac g c gact
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 **** * *  * **** *** * *  * ** *                               
-----------------GGTTgCtCgcCgGCGCaGCCtCcGcaCgGTcT-------------------------------
ctaaaagtgattcatgt    t c at a    c   c t gc t  t ttgagcataacatgcttatgcgttgtaccat
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                      * * *   **
----------------------------------------------------------------------GgAtCcagTG
gcatttgggggctcgtcgtggcatgttttctccatatcagagtaatttttgccatactaaagttttaatg a a tga  
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*          *                                            * ** *      **  *  * * *
C----------G---gg-ggaggaggagg-------------------------agGaGGaGgaggagGAgaAccTgAgG
 tttttcgcgg tgt--a-----------tttgatttgaccatagagctgtata-a t  t agatgt  tg gt a a 
            g a  t    cg  gt                                     a              

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  **                                                                          
GCcgGTc-------------------------------------------------------------------------
  tc  tgtcgcccctgtgagtgtggagccaatcacatcaggttatatccagcaactctgaacgtgacggagcagctgcg
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420 
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|.
   *** * *** * *   * *                                    ***
--tGGAtCcTCAaAcGgaaTtG------------------------------------TAA
cac   c a   g t ttg c tgtcttcgcaccgactacgaatccagcgatgaggat   
                                                             
© 1998-2022Legal notice