Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus C serotype 2

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****                *    *** **   **   ******   **  ***                        
ATGGA----------------GgcttGGGaGTgttTGgaaGATTTTtctGCtgTGC------------------------
     gcgaagaaacccatct agcg   g  acc  ctg      ctg  ca   atctgtggagagcggtggtgagac
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *  * ****                                                                
------gTaaCtTGCT----------------------------------------------------------------
acaagaa cg c    actgttgtcttccgtccgcccggcaataataccgacggaggagcagcagcagcagcagcagcag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                             *** ****** *                                       
-----------------------------GGAaCAGAGCtC---------------------------------------
caggaggaagccaggcggcggcggcggca   g      c atggaacccgagagccggcctggaccctcgggaatgaat
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                *** *** *               * ***    **   **** *                    
---------------tAACaGTAcC---------------TcTTG---gTTttgGAGGtT--------------------
gttgtacaggtggctg   t   t cagaactgagacgca t   acaa  aca    a gggcaggggctaaagggggt
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   **** ****                                                    
-----------------tcTGTGgGGCT----------------------------------------------------
aaagagggagcggggggct    a    acagaggaggctaggaatctagcttttagcttaatgaccagacaccgtcctg
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         * *  **                                          *****  ** **   ***    
---------CcTccCAg-----------------------------------------GCAAAgtTAgTCtgcAGAa---
agtgtatta t tt  acagatcaaggataattgcgctaatgagcttgatctgctggc     ag  t  cat   gcag
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                  ** *****                                    **
----------------------------------TTaAGGAG------------------------------------GA
ctgaccacttactggctgcagccaggggatgatt  g     gctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggcca  
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *****                           ******                              ** ***   
TTaCAAGT--------------------------gGGAATT------------------------------TGaAGA---
  g     acaagatcagcaaacttgtaaatatca      gttgctacatttctgggaacggggccgagg  g   tag
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 ** ***              **   *****                **  * *  ** ** **
-----------------GCtTTTga------------AAtccTGTGG----------------TGagCtGttTGaTTcTT
atacggaggatagggtg  c   agatgtagcatgat  ata     ccgggggtgcttggca  ga g gg  g  a  
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** *  ** * **  *                                                            
-TGAATcT--GGgTcACcaG------------------------------------------------------------
a     g aa  t t  tg ccccaattttagcggtacggttttcctggccaataccaaccttatcctacacggtgtaag
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                           * ** ***             
-----------------------------------------------------------GcGCtTTT-------------
cttctatgggtttaacaatacctgtgtggaagcctggaccgatgtaagggttcggggct t  c   tactgctgctgga
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  **** ** *** * ****                          ** **** * *       
------------------CCAAgAGaAGGtCaTCAA-------------------------gACtTTGGaTtTtt-----
agggggtggtgtgtcgcc    a  c   g t    ttaagaaatgcctctttgaaaggtgt  c    g a cctgtct
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       ** ** *** ***            ** ** ***  *******  *              **  * * ** **
-----ccACaCCgGGGcGCG------------CTgCGgCTGctGTTGCTTttT--------------TGagTtTtATaAA
gagggta  t  a   t   ccacaatgtggc  c  a   tg       ca gctagtgaaaagcg  gc g g  t  
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ****      ***  ** *                    ***  *  * ***  ***  **        ******** 
GgATAA------ATGgaGCgA--------------------AGAaaCccAtCTGagCGGggGG-------tACCTGCTGg
 c    catggt   tg  a ctgcgaggacagggcctctc   tg tg c   ct   ac  caactgtc        a
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                      * *        *******                                  *****
A----------------------TtT-------tCTGGCCA----------------------------------TGCAT
 gaccattcacgtagccagccac c cgcaaggc       gtgtttgagcataacatactgacccgctgttcct     
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **       **** * **** *   **       *    * * *  *   ***    * ** * *  *****  *  * 
cTGt------GGAGaGcGGTGgTgagAC-------AcaagAaTcGccTgctACTgttgTcTTcCgTccGCCCGgcAatA-
t  ggtaaca    g g    t cct  cttacca tgca t t ag cac   aaga a  g t ga     ag gc t
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                               **  * * * **                 * *            ** **
-------------------------------ATacCgAcGgAGg---------------aGcA-----------aCAgCA
gtccaaggtgaacctgaacggggtgtttgac  ga c t a  atgtggcaggtgctgcg t cgatgagacccg  c  
                                            acca a  ca  a a                     

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** * *  **  ***   * *****                                         ****** *** ** 
GGaGgAagCCagGCGgcgGcGGCGGc----------------------------------------AGGAGCaGAGcCCa
  t c ga  ct   agt t     taaacatattaggaaccagcctgtgatgctggatgtgaccg      t   g  c
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500    
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....
    **  * * ** *** ** **** **                             ** ***
tggaACccGaGaGCcGGCcTGgACCCtCG----------------------------gGAaTGA
gatc  tt - t  t   g  c    g  ctgagtttggctctagcgatgaagataca  t   
                                                                
© 1998-2022Legal notice