Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Malurus cyaneus samueli

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                     *          
atgg--cg------------------------------------------------c-c-gct-cc-gcAtgcagacc--
----gt--gggggcggggggtcgggccggccccggcgcgctcggccgctcaccgct-t-c---c--tag gaagacttga
    ag                                                 g c a   a  c   a         

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 * *    * *                                     
--------------c-----tg-a-g-gc----CgAcggcGaG-------------------c-----g--g-----gg-
tggccaagcagctt-tgggg--g-t-g--tggg a ttat t ggcgggcggctgccggttt-ggtgt-ct-ggttt--g
           acc caacc  a g c  gaca                          cgg acacg ac acccc  a

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
c--gcag-t--gcc-gg-g------c-g----------------------------------------------------
-tt----g-gc---t--t-cgctgg-t-cctgcccgggccgggccggcccggtgtcgccgccgccgcggcgcggggcccg
 gc    c ca   c  c acacca c                                                     

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        *  *  ****                        * *   
-c-ac-ggc---ttc-c------c--g-c---c--c--c-TttTgtGGAGgt--c--ct--t-cc-c-c-c-taCaGtct
c-g--t---ttt---g-cccgcg-tc-t-gtt-tt-tt-t cg ag    --tt-cg--gt-g--g-t-t-ccc t -gg
  a  c   ccc   a aaacaa ca c cca ag ag c  c  c      cg aa  ac c  c g a a        

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**       **                         * **          *** **               ***    * 
GTacttcttGTt--a-gc------------c--gccCcTGggctgc--gaCAAgGCtac-ca-ac-c-cagCCCacccT-
  ggactcg  atg-g--cgagcgcagccc-tt--t t  attc--ag--   t  c--t--g--c-t---   gttt c
     a  c   cc a  a            gc          a            a  g  a  a c            

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     * *                                   *** *  * **   *  *** *** *           
-----GtCagg---t-a-----------g------c---ag-gCCAtG-aG-CTtccCggTGGcAGTcCca---------
ttcca c ---ctg-t-tgttgccttgt-gcgttg-ttc--c-   c g- a  ctt ta   g   g tggttaccgtt
           agc c             caacca cga  a                                    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       * ******* *                                    * ** *  **** ****    *    
-------CtCTCCAGCcG------------------------------------AaGAgGtgCAGCcGGAAatctG----
tacatgt c       t gctttgtgttggatccgcacctccaagaggaacctc g  a gt    g    gcac tgca
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        ****** * * ** *                 ** * **  *  *                           
--------GATTGCcCaGgAGcTg----gcat-g--gacgAGtT-CActGccTc--------------------------
gaggtgca      a g a  t -cggt----t-gg---c  c c  ac gt tcacatacagaggcatcagcagaacag
                        aaac    c cc                                            

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        * * **              *** ****                       *  * *     * *       
-------gTtTgGT-------gg-----TTTtCTCTct----------------ttactCtcCtTttcttTcAa------
aaatcaac g t  ccacgca--gtgct   c    tctttttgttttgttttgcctta aa c ggtcc a gggtttc
         a             caaac                                   a c              

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               * ***                                                    ***     
--------c--gg-gGgGAA---------------------------------ca--a-cc-c--------gAGGc----
ttggattt-gc--ta t   cccccaggtggtgatcctgcgcctgctgcgtta--tg-t--g-cttgtgtg-   -tcca
         ca  a                                         gc a  a accagcca         

    
....
 ***
-TGA
g   
    
© 1998-2022Legal notice